Cymraeg

Gwirfoddoli Ymysg Pobl Ifanc


A ydych rhwng 16 a 25 mlwydd oed ac yn dymuno gwneud rhywbeth gwahanol? Yna, pam na rhoi cynnig ar wirfoddoli?


Gwirfoddoli? Beth mae'n golygu?

Mae gwirfoddoli ar gyfer pawb ac yn cael ei wneud gan bawb.

Os ydych yn gwneud cais i fynd i goleg neu Brifysgol, efallai mai gwaith gwirfoddoli yw un o'r pethau sydd yn medru gwella eich datganiad personol ar y ffurflen UCAS a sicrhau ei fod yn fwy amlwg na'r datganiadau eraill.

Mae gwirfoddoli yn medru rhoi hwb i'ch hunanhyder, eich cynorthwyo i gwrdd â phobl newydd ac yn edrych yn dda ar eich CV. Beth mwy sydd ei angen?


Sut y byddaf i yn elwa o hyn

Cyfrwch yr holl amser yr ydych fel arfer yn treulio yn gwneud rhywbeth llai diddorol a threuliwch yr amser hynny yn gwneud rhywbeth a fydd yn gwneud i chi deimlo'n well am eich hun yn ogystal â gwneud i eraill deimlo yn well am eu hunain


Pa fath o beth yr ydym yn siarad amdano?

Helpwch fudiad cymunedol neu ewch ati i wneud cyfraniad drwy wneud rhywbeth na sydd yn gorfod ymddangos fel gwaith o gwbl! Mae hyd yn oed modd i chi ddod â ffrindiau ynghyd a byddwn yn eich cynorthwyo i gyflawni beth bynnag yr ydych yn dymuno ei wneud.p>


A fyddaf yn cael fy nhalu?

Dim fel arfer, ar wahân i dreuliau teithio ac yn y blaen.


Am ba mor hir y mae'n rhaid i mi wirfoddoli?

Mae'n weddol ddibynnol ar y cyfle a faint o amser yr ydych yn barod i'w gyfrannu. Mae'n bosib gwneud rhywbeth un tro yn unig neu neilltuo nifer o ddiwrnodau'r wythnos.


Pwy fydd yn gwirfoddoli gyda mi?

Eto, mae'n dibynnu ar y math o beth yr ydych yn ei wneud a'r mudiad yr ydych yn gweithio ar ei ran.


Pa fath o wybodaeth y bydd angen i mi ei rannu?

Pan fyddwch yn cofrestru gyda ni neu gyda mudiad, bydd rhaid i chi rannu ychydig o wybodaeth bersonol - enw, cyfeiriad, rhif ffôn, e-bost, y math yna o beth. Os ydych am wneud gwaith gwirfoddol penodol, er enghraifft gyda phlant, efallai y bydd rhaid i chi gael eich gwirio gan yr heddlu.


Rwy'n styc... Help!

Os ydych angen unrhyw gefnogaeth, y bobl orau i ofyn am help yw'r bobl hynny sydd yn gwirfoddoli gyda chi. Dylent fod yn gymwys i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Os nad yw hyn yn wir neu os ydych yn cael anawsterau am unrhyw reswm, cysylltwch â Frances Barry, Swyddog Gwirfoddoli Ymysg Pobl Ifanc GGMT.

Frances Barry (01685) 353901 Y Ganolfan Wirfoddoli, Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful, 89 - 90 Pontmorlais, Y Brif Stryd, Merthyr Tudful. CF47 8UH

Diolch yn fawr i Power of 5 ac i Volunteer Centre Edinburgh am ein caniatáu i ailgynhyrchu eu cynnwys.