Cymraeg

Cyfrinachedd


 1. Diffiniadau a Datganiadau Cyffredinol
 2. Mae Gweithredu Merthyr (a gyfeirir ato o hyn allan fel “ni”, “ein”) yn deall pwysigrwydd cadw Gwybodaeth Bersonol a gesglir ynglŷn â’n Defnyddwyr (a gyfeirir atynt o hyn allan fel “chi”, “eich”) yn gyfrinachol. Nid ydym yn gwerthu nac yn datgelu unrhyw Wybodaeth Bersonol amdanoch heb eich caniatâd, oni fo rheidrwydd cyfreithiol arnom i wneud hynny.

 3. Casglu
 4. Caiff yr holl wybodaeth ei chynnwys er hwylustod fel rhan o’r gwasanaeth a gynigiwn ar y wefan hon. Fodd bynnag, ni all Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful gymryd cyfrifoldeb am y cynnwys na’r cywirdeb.

  Mae ymwelwyr sy’n dibynnu ar yr wybodaeth hon yn gwneud hynny ar eu cyfrifoldeb eu hunain.

 5. Cwcis
 6. Darnau o wybodaeth amhersonol o safon ddiwydiannol yw “Cwcis” sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur dros dro i wneud siopa ar lein a defnyddio gwefannau yn haws. Ar y wefan hon nid ydym yn defnyddio cwcis.

 7. Defnydd
 8. Rydym yn credu mewn cadw’ch gwybodaeth bersonol yn gyfrinachol. I’r perwyl hwn rydym yn defnyddio dulliau casglu “dewisol” lle bynnag bo hynny’n ymarferol. Gyda’r dulliau hyn rydych yn dewis yn benodol i anfon eich gwybodaeth atom ar gyfer y dibenion penodol a nodir. Os ar unrhyw amser y credwch eich bod wedi derbyn e-bost gennym ar ddamwain, neu yr hoffech chi ddiddymu’r wybodaeth a roesoch ar gyfer gwasanaethau e-bost, cysylltwch â ni.

  Rydym yn defnyddio gwybodaeth defnyddwyr ystadegol amhersonol ar gyfer ein cronfa ddata (fel lleoliad daearyddol, y tudalennau yr aethoch atynt, math porwr ac ati) er mwyn gwneud ein gwefan yn haws i’w defnyddio.

  Rydym yn defnyddio Gwybodaeth Bersonol fel eich cyfeiriad e-bost i gynnig gwasanaethau “dewisol” y gofynasoch yn benodol amdanytn, fel e-newyddion am ein safle. Rydym yn cadw’r hawl i, ar adegau prin ond angenrheidiol, anfon datganiadau e-bost pwysig ynglŷn â Gweithredu Merthyr at bob defnyddiwr. Byddai’r datganiadau ynglŷn â, ond heb eu cyfyngu at newidiadau mewn gwasanaethau, newid yn y rheolau defnyddio, neu waith diweddaru sylweddol ar y safle we.

 9. Plant
 10. Dylai plant ofyn i’w rhieni neu eu gwarcheidwaid am ganiatâd cyn rhoi unrhyw Wybodaeth Bersonol i ni. Rhaid ichi fod yn 18 oed neu’n hŷn, yn ôl y gyfraith, i fasnachu neu brynu nwyddau o’n gwefan. Rydym yn glynu’n gaeth at yr holl gyfreithiau a’r polisïau sy’n ymwneud a chyfrinachedd plant.

 11. Diogelwch
 12. Rydym yn casglu’r wybodaeth bersonol a ystyrir yn angenrheidiol i gwrdd â’n dibenion busnes cyfreithlon yn unig. Rydym yn defnyddio’r dechnoleg orau sydd ar gael i sicrhau fod unrhyw wybodaeth bersonol sensitif yn ddiogel, yn gywir, wedi ei hamgryptio ac yn gyfrinachol.

  Tra’r ydym yn gwneud pob ymgais rhesymol i ddiogelu’ch Gwybodaeth Bersonol, nid ydym yn cymryd cyfrifoldeb am weithredoedd unrhyw un sy’n torri’n rheolau diogelwch yn anfwriadol, nac unrhyw weithredoedd gan bobl eraill sy’n deillio o hynny. Mae’r rhain yn cynnwys, ond heb eu cyfyngu at hacio cyfrifiadurol neu ar y rhyngrwyd, offer diffygiol, digwyddiadau naturiol tu hwnt i reolaeth dyn, rhyfel, aflonyddwch gwladol ac unrhyw ddigwyddiadau eraill sydd y tu hwnt i’n rheolaeth resymol ni.