Cymraeg

Amdano GGMT


Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful  ( GGMT )  yw'r Cyngor Gwirfoddol Sirol (CGS) ar gyfer Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. Mae GGMT wedi bodoli ers 1997 yn dilyn ad-drefnu'r Cynghorau Gwirfoddol Sirol yng Nghymru. Mae gan GGMT aelodaeth o fwy na 250 o fudiadau trydydd sector ac mae ganddo gysylltiad â thros 500.

Ym 2005 GGMT ynghyd â CGSC’s yng Nghymru, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) a Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi arwyddo'r Cytundeb Partneriaeth Seilwaith Trydydd Sector. Rhoddir arian ychwanegol at y cyllid craidd hwn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a Bwrdd Iechyd Cwm Taf.

GGMT yn cyflogi 30 aelod o staff ar hyn o bryd ac yn meddu ar fwrdd o 10 Ymddiriedolwr sydd wedi eu hethol yn flynyddol o blith yr aelodaeth. Mae yna nifer o wirfoddolwyr hefyd sydd yn cefnogi gwaith GGMT neu sydd yn gweithio ar brosiectau penodol.

GGMT yn Gwmni sydd Wedi Ei Gyfyngu Drwy Warant ac yn Elusen Gofrestredig. Ym 2001, GGMT wedi agor Canolfan Weithredu Wirfoddol yn y dref. Caiff y Ganolfan ei rheoli gan GGMT ac mae'n darparu gofod swyddfa ar gyfer  GGMT a phum mudiad gwirfoddol arall ynghyd â gofod sylweddol i gynnal cyfarfodydd. Ym 2006, GGMT wedi prynu'r adeilad drws nesaf sydd yn darparu mwy o ofod swyddfa i ddau brosiect trydydd sector.


Datganiad Cenhadaeth

I gefnogi, cynrychioli a chynorthwyo datblygiad mudiadau Trydydd Sector ac yn gwirfoddoli o safon uchel ym Mwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.


Gweledigaeth

 • I fod yn ganolfan ardderchowgrwydd ym Merthyr Tudful ar gyfer darparu gwasanaethau i fudiadau ac unigolion sydd yn chwarae rhan yn y Trydydd Sector ac mewn gwirfoddoli.
 • Creu cymdeithas sifil ffyniannus drwy gynorthwyo i ddatblygu mudiadau i ddiwallu eu hanghenion, elwa o'r mwyaf o gyfleoedd gwirfoddoli a rhannu ein cenhadaeth gyda'r holl fudd-ddeiliaid allanol.

Gwerthoedd

 • Didwylledd, gonestrwydd a hygrededd
 • Gweithio mewn partneriaeth
 • Cymuned a ffocws ar y dinesydd
 • Cydraddoldeb

Amcanion Strategol Allweddol

O'n Datganiadau Gweledigaeth a Chenhadaeth, rydym wedi canfod saith amcan allweddol:

 1. Cefnogi Mudiadau
 2. Cynrychioli Mudiadau
 3. Hyrwyddo Gwirfoddoli
 4. Llywodraethu Gwell
 5. Datblygu Pobl
 6. Darparu Perfformiad
 7. Cynnal Safonau Mewnol Cadarn

Cynllun Strategol